برجک آلومینیومی تسکو سیستم دسترسی ایمن

برجک های آلومینیومی برجک هایی سبک جهت استفاده در بخش ساختنمان و صنعت می باشند که قابل مونتاژ در فضاهای باز یا بسته هستند. از این سیستم جهت تعمیر و نگهداری تجهیزات و همچنین دسترسی به نقاط مختلف پروژه می باشد. این نوع برجک ها تا ارتفاع 12.5 متر خودایستا می باشند. اجزای این سیستم به گونه ای هستند که قابلیت اتصال به یکدیگر به شکل های مختلفی را دارند

این برجک ها که به آسانی و با سرعت مونتاز می شوند برای فعالیت های سبک بسیار مناسبند. جنس ساختار این برجک ها از آلومینیوم می باشد که بسیار سبک است. پهنای کم این برجک ها امکان استفاده از آنها را در فضاهای کوچک فراهم می آورد.این برجک های تاشو ابعادی معادف 70 سانتیمتر عرض و 1.83 متر طول دارند. این برجک ها مطابق با کلیه استانداردهای بین المللی در کیفیت و ایمنی محصول هستند

به منظور حفظ ایمنی خود و سایر افراد همیشه موارد زیر را مد نظر داشته باشید

برجک ها بایستس از قسمت پایه جابجا شوند

از نبود افراد و تجهیزات بر روی برجک حین جابجایی آنها اطمینان حاصل کنید

به منظور دسترسی به تراز بالاتر از نردبان و وسایلی اینچنین استفاده نکنید

بار کاری ایمن برای هر پلت فرم 275 کیلوگرم می باشد. بارپذیری هر برجک 950 کیلوگیرم می باشد که این خود شامل وزن خود ساختار نیز می شود. دقت شود که توزیع یکنواخت بار بر روی ساختار نباید از این حد تجاوز پیدا کند

تمامی پلت فرم ها مجهز به تخته پاخور هستند که منجر به جلوگیری از سقوط اجسام از برجک می شوند

در زمان استفاده از برجک ها چرخ ها بایستی قفل ثابت شده باشند

در زمان کار بر روی برجک ها در نزدیکی تجهیزات و دستگاههای الکتریکی و سیم های برق حتما مقررات ایمنی را رعایت نمایید

در شرایط وزش باد شدید از کار بر روی برجک ها جدا خودداری فرمایید