مقدار فشار جانبی بتن در طراحی قالبها ی دیوارWall Loading                        
 
 فرمول فشار مبنا همان معادله (۱-۵) است. برای شرایط بتن ریزی محدود زیر: بتن ساخته شده از سیمان نوع 1 به وزن 3 m / Kn 6/23 ( 3kg/m 2403 ) ، فاقد پوزولان یا مواد افزودنی، با حداکثر اسلامپ (نشست) mm۱۰۰ و لرزشی داخلی تا عمق m2/1 یا کمتر - برای طراحی می توان از فرمولهای (۲-۵) و (۳-۵) استفاده کرد. در این معادلات Pفشار جانبی برحسب KPa ، R   سرعت بتن ریزی برحسب متر در ساعت و T دمای بتن درون قالب برحسب درجه سلسیوس است.
برای دیوارهایی با سرعت بتن ریزی کمتر از m2 در ساعت:
(1-   5 )                                                                   
17
برای دیوارهایی با سرعت بتن ریزی کمتر از m2تا m 3  در ساعت:
(2-   5 )                                                                     
 
18
 
برای هر دو معادله (۲-۵) و (۳-۵) حداکثر و حداقل فشاری که باید در نظر گرفت. به ترتیب 8/95 و kPa7/28 است، اما در هیچ حالتی این فشار از h5/23  بیشتر نیست.
جدول ۴-۵ : حداکثر فشار جانبی برای طراحی قالبهای دیوار از این جدول تنها برای بتن ساخته شده از سیمان نوع I بدون مواد افزودنی یا پوزولان و با وزن معمولی استفاده میشود که اسلامپ آن از mm100 بیشتر نیست و عمق لرزش نیز به mm  2/1 یا کمتر محدود است.
 
قالب دیوار
 
توجه: در مواردی که فشارهای طراحی از 5/23 برابر ارتفاع بتن تازه در قالبها بیشتر است، از این فشارها استفاده نکنید.
 
حداکثر فشاری را نشان میدهد که از آن باید در طراحی قالبهای دیوار با سرعت بتن ریزی m3/0 در ساعت تحت شرایط تشریح شدهٔ بالا استفاده کرد. از آن جا که پشت بندهای قائم و پوشش قالب معمولاً از نظر اندازه و فاصله بندی در تمامی طول خود یکنواخت اند، برای طراحی آنها تنها به این فشار حداکثر نیاز است. اما به هرحال فاصلهٔ پشت بندهای افقی و بستها را در نزدیکی قسمت فوقانی قالب می توان افزایش داد تا از حداکثر فشار جانبی کمتر آن مکان استفاده شود. برای مثال:
قالب دیواری به ارتفاع  m 57/4 در زمانی که دمای بتن °C5/15 است با سرعت (m (R3 در ساعت از بتن پر می شود. حداکثر فشار از روی معادلهٔ (۳-۵) یا جدول ۴-۵،  kPa2/64 است. از آن جا که این فشار با فشار مایع تا زمان آغاز سخت شدن محسوس بتن قابل قیاس است، هر نقطه ای در محدودهٔm 74/2 = 5/23 + 2/64  از قسمت فوقانی قالب، به نسبت فشار کمتری از مقدار حداکثر خواهد داشت. در تمامی m83/1 ارتفاع باقی ماندهٔ قالب از حداکثر فشار kPa  2/64  استفاده می شود.
به خاطر داشته باشید که فشار حاصل از فرمول (که در طرح زیر نشان داده شده) نموداری از حداکثر فشاری ارائه می کند که در طول کل زمان لازم برای پر کردن قالب اعمال می شود. این نمودار، توزیع فشار را بر روی سطح قالب در هر زمان نشان نمی دهد.
 
 
فشار جانبی قالب دیوار
 
در مورد قالب دیواری به ارتفاع m8/1 که با همان سرعت بتن ریزی ۳ = R متر در ساعت و دمای °C5/15 پر می شود، از حد h 5/23 استفاده می شود، چرا که این رقم از مثدار حاصل از فرمول کمتر است . نمودار حداکثر فشار در زیر نشان داده شده است.
 
فشار جانبی قالب دیوار