فشار هیدرواستاتیک ناشی از سیال بتن Hydrostatic pressure  
 
فشار هیدروستاتیک بتن
 
پس از سالها بحث طولانی، آزمایش و بررسیهای کارگاهی، هنوز هم در مورد اهمیت نسبی چند عامل مورد بحث توافق کاملی وجود ندارد. مسئله عامل فشار جانبی به دلیل تکامل پیوسته روشهای بتن ریزی و تکنولوژی مواد افزودنی ممکن است به طور کامل حل نشود. اما به هر حال طراح قالب به جای پیش بینی شرایط کارگاهی باید آن فرضیات طراحی ایمنی را بپذیرد که کارآیی آنها برای شرایط متوسط نوع ویژهٔ کار مورد نظر به اثبات رسیده است.
 
فشار بتن
 
درک این نکته بسیار مهم است که فشار فرض شده در طراحی بر روی تمامی مجموعه قالب بندی تاثیر کلی دارد و اینکه تاثیر بارهای موضعی بر روی قالب بندی نسبت به فشار فرضی یکنواخت بتن کاملاً متفاوت است - مانند بارهایی که در اثر تورم اعضای قالب، سفت کردن نامتوازن مجموعه میل مهارها، فعالیتهای ساختمانی پیش بینی نشده و شاید بی احتیاطی در عملیات ساختمانی تحمیل می شوند.
کمیته ۳۴۷ پیش از پذیرش توصیه های ۱۹۸۸ خود تعدادی از پیشنهادهای مربوط به فشار قالب را مورد بررسی قرار داد، از آن جمله مرجع آن که بر اساس اندازه گیری کارگاهی فشارها تنظیم شده بود. برخی از فرمولهای در نظر گرفته شده برای کاربرد آسان بیش از اندازه پیچیده بودند و برخی دیگر در اطلاعات پشتیبان نقص داشتند. کمیته معتقد است که پیش از آنکه بتوان فرمول قطعی جدیدی را پذیرفت باید تحقیقات بیشتری انجام داد. در همین حال تعدادی از اعضای کمیته از نتایج خوب حاصل از کاربرد فرمول فشار «قدیمی» ACI تحت شرایط بتن ریزی محدودی خبر میدهند. که این فرمولها برای آن در نظر گرفته شده بودند. کمیته با در نظر داشتن این نکته که پیشنهاد فشار قالبی با حاشیه ایمنی بسیار پایین با توجه به روشهای رایج در ساخت قالب می تواند به فروریزی قالب بندی منجر گردد، تصمیم گرفت که معادله
(1-   5)                                             P= wh
را به عنوان مقدار فشار جانبی مبنا برای بتن تازه ریخته شده پیشنهاد کند تا از آن در طراحی قالب استفاده شود، بدون آنکه مقادیر کنترلی حداکثر یا حداقلی وجود داشته باشد. در این معادله P فشار جانبی برحسب  kPa، w وزن مخصوص بتن تازه برحسب 3kN/m و h عمق مایع یا بتن خمیری برحسب m است.
این فرمول فشار هیدروستاتیک معادل را بیان میکند. برای قالبهای ستون یا قالبهای دیگری که پیش از سخت شدن بتن به سرعت پر می شوند، h را باید معادل ارتفاع کامل قالب یا فاصله میان درزهای ساخت در زمان بتن ریزی چند مرحله ای در نظر گرفت.
با وجودی که فشار در هر نقطه معینی در داخل قالب با زمان تغییر میکند، شناخت دقیق از این عامل معمولاً ورای نیاز طراح است. بنابراین فرمول (۱-۵) و دیگر فرمولهایی که آورده می شوند تنها حداکثر فشار مورد استفاده طراحی را نشان میدهند."
 
فشار هیدروستاتیک بتن