قالب دیوار یکطرفه

از این سیستم در مواردی استفاده می شود که امکان جایگیری قالب در دو سمت دیوار بتنی وجود ندارد و قالب ها تنها در یک جهت دیوار قرار میگیرند. میزان اتصال و پیکربندی جک ها در این نوع قالب بندی مهم ترین وجه تمایز قالب ها با یکدیگر می باشند. بسته به ارتفاع پانل ها قالب های یکطرفه این شرکت به دو گروه عمده تقسیم می شوند: پانل های با حداکثر ارتفاع 3.3 متر و پانل های با حداکثر ارتفاع 7.2 متری

این قالب ها در زمره گروه قالب های فریم دار هستند و قابی فلزی از پانل ها محافظت می کند. کلیه مهار های افقی و عمودی به این قاب جوش داده شده اند و جک های شاقول کننده پانل ها را شاقول کرده و محکم به زمین و یا دیوار متصل می کنند

با توجه به تعداد و نوع بست های مورد استفاده در این سیستم، پانل ها می توانند فشار بتن بالایی را تحمل نمایند. هر چقدر ارتفاع پانل ها زیادتر شود، نوع پیکر بندی جک ها و بست ها متفاوت می گردد. سکو های ایمن بتن ریزی به راحتی به این سیستم متصل می شوند و محیطی ایمن را جهت کار کارگران فراهم می آورند

Riostras UCAB 3,3 con encofrado de forma ENKOFORM V-100

Riostras UCAB 3,3 con encofrado de forma ENKOFORM V-100

yektaraf2

image-9