مقدار فشار جانبی بتن در طراحی قالبها ی ستونColumn Loading                        
 
در بسیاری از انواع ساختمانها، قالب ستونها ان قدر کوچک هستند که می توان بتن ریزی را در ارتفاع کامل قالب و در مدت زمان نسبتا کوتاهی انجام داد. لرزش بتن اغلب در سرتاسر ارتفاع کامل قالب گسترش مییابد و در نتیجه حداکثر فشارهای جانبی ایجاد شده نسبت به قالب دیوارها بزرگتر است. در صورتی که ارتفاع کامل قالب ستون در زمانی کمتر از آنچه برای سفت شدن محسوس بتن لازم است پر شود، فشار بتن اصولا همچون فشار مایع عمل می کند، بدین مفهوم که به طور یکنواخت از صفر در بالای قالب به حداکثر در پایین افزایش می یابد.
فرمول فشار مبنا (۱-۵) شرایط تشریح شده بالا را شامل میشود. برای شرایط بتن ریزی محدود زیر: بتن ساخته شده از سیمان نوع I به وزن 3kN/m 6/23 ( 3kg/m ۲۴۰۳) ، فاقد پوزولان یا مواد افزودنی، با حداکثر اسلامپ (نشست) mm۱۰۰ و لرزشی داخلی تا عمق m2/1 یا کمتر - از معادله (۴-۵) می توان برای طراحی استفاده کرد. در این معادله P فشار جانبی طراحی برحسب KPa ، R سرعت بتن ریزی برحسب متر در ساعت و Tدمای بتن درون قالب برحسب درجه سلسیوس است. برای ستونهایی که مراحل بتن ریزی آنها از m 4/5  تجاوز نمیکند:
(4-5 )                                                                           
فشار جانبی بتن
 
با حداکثر فشار kPa144 و حداقل فشار kPa  7/28 ،  اما در هیچ حالتی فشار از h5/23 بیشتر نیست.
در روشهای جدید بتن ریزی و لرزش شدید، در سرعتهای بالای پرسازی قالب می توان بتن را در طول زمان کامل بتن ریزی مایع فرض کرد. در این حالت به طور نظری حد فشار همان بار هیدروستاتیک یا h 5/23 است.
از آن جا که تا زمان سفت شدن محسوس بتن، فشار جانبی روی قالبهای ستون را می توان مشابه فشار مایع در نظر گرفت، این طور فرض میشود که حداکثر فشار به طور یکنواخت از kPa 5/23 به ازای هر متر از عمق تا رسیدن به حداکثر فشار حاصل از معادله (۴-۵) افزایش مییابد. سپس این حداکثر فشار در تمامی عمق باقی مانده قالب ثابت باقی می ماند.
برای مثال:
برای ستونی به ارتفاع m57/4 که با سرعت m/hr3  با دمای °C۲۱ بتن ریزی می شود، با استفاده از معادله (۴-۵) حداکثر فشار
 kPa7/68 به دست میاید. حداکثر فشار در عمق          یا m 2/92  زیر سطح